It lêste nijs…

Foar de thúsbliuwers en foar de doarpsgenoaten dy’t fuort, mar ûnwennich binne, giet de redaksje troch mei it bringen fan it lêste nijs oer Reduzum. Ha jo ek in nijtsje, mail it dan nei redactie@reduzum.com