It lêste nijs

De fakânsjes binne begûn. Guon minsken hawwe de koffers al pakt foar in reis bûten ús doarp. Om elk op ‘e hichte te hâlden fan it lêste doarpsnijs freegje we jim om de eagen en earen op skerp te setten. Foto’s as nijstips kinne jim stjoere nei redactie@reduzum.com.
Mei help fan de 1100 reporters yn ús doarp sil dit grif slachje.