It klubgefoel fan de kuorballers

By de kuorbalferiening merke se dat der op it stuit wol ris mear supporters oan de kant stûn ha. En animo foar feestjes en oare leuke en aardige dingen wie ek wol ris grutter.
Bining is de moter fan in feriening. Mar fansels giet dat mei ups en downs. Dit jier wurde ek wer in protte moaie aktiviteiten organisearre en supporters kinne we seker wol brûke. Dus kom, doch mei en steun de spilers!