It is wer tiid om te keatsen!


It nije keatsseizoen fan keatsferiening Jan Reitsma giet snein 10 april fan start, fan 13.30 oant 14.30 oere op it sportfjild. Der is in keatsclinic troch Team Fjoer en Puur Passie foar alle bern fan 6 jier ôf (dus ek foar net leden).
Op 11 april en 16 maaie is der in freonetraining! Nim dyn freontsje mei nei de training.
Foar beide aktiviteiten opjaan by: Annie van Dijk 06-22748213 of maile nei richardenannie@gmail.com.