It is simmerfakânsje

De skoalfakânsje is begûn. De bern hawwe seis wiken lang tiid om lekker te boartsjen. Kinne jo bern harren o sa fermeitsje mei harren boartersguod, as binne se oeren dwaande mei waskknipers?
Meitsje dan in foto mei in koart ferhaaltsje en stjoer dit nei redactie@reduzum.com foar ús simmerrubryk ‘It is simmerfakânsje!’