It is BBQ tiid

Mei it moaie waar is lekker en gesellich om mei-elkoar te barbequeen.
Slagter Sixma ferkeapet alles wat hjir mei te krijen hat.
It is de BBQspesjalist fan Reduzum en omkriten.
Mar ek foar oar lyts winkelguod kinne jo hjir terjochte.