It hûs fan pake en beppe

“Hjir hawwe ús pake en beppe wenne”, sa fertelde Marieke Vis. Eartiids koene se fia de Haedstrjitte bij pake en beppe Witteveen harren hûs komme. No is de yngong oan de kant fan de Legedyk dêr’t foarhinne it klubgebou stie.