It hoantsje op ‘e toer

…..de hoanne sit echt net altiten allinnich boppe op ‘e tsjerketoer. Fannemiddei hie der efkes selskip fan in trijetal fûgeltsjes.
Dizze prachtige foto is makke troch Rianne Stienstra-Rodenburg.