It hâldt wol, mar…

It iis fan de iisbaan is striemin. It sit fol hobbels en gatten. Om ûngemakken foar te kommen, hat it bestjoer fan de iisklup besletten de baan earst net skjin te skowen.