It giet oan!

De twa koöperaasjes, dy’t binnen Nederlân in brede foarbyldfunksje útstriele, hawwe juster it keapkontrakt mei de wynturbine-leveransier ûndertekene. Jeljer Zijlstra fertelt hjiroer yn it radioprogramma Fryslân fan ‘e moarn(fragmint begjint by 6.45.10 min)
Alle leden (koöperaasje Reduzum) kinne oare wike in mail mei in betelfersyk fan € 5, – ferwachtsje. Kontrolearje dus geregeld jo ‘postfak yn’ en ‘postfak net-winske’ en sis it troch of sjoch foar mear details www.dorpsmolen-reduzum.nl