It giet oan

Dizze wike is der in begin makke mei de renovaasje fan it sportfjild.
Op in part hjirfan komt it nije kunstgersfjild.
As alles meisit dan kin der yn augustus, it folgjende seizoen, kuorballe wurde op dit fjild.