It giet oan!

Jûn om 20.30 oere sil de musikal Strobke opfierd wurde troch de bern fan groep 7 en 8, û.l.f. master Arnold. It dekor (makke mei help fan in protte âlden) stiet klear, it gelûd is testen (mei help fan Jouke), alle omballingen binne der (ek mei help fan âlden).
Dus kom allegearre en mis dit spektakel net!