It giet oan…

Yn it kader fan “Nederland doet” gean bewenners sneon 19 maart los mei de nije boarterstún op it Swinlân. Net allinnich de grutte minsken gean hjir oan de slach, ek de lytskes sille hjir mei helpe. Elkenien is wolkom, om te sjen, om te helpen, foar in praatsje…