It gelok fan Fryslân

Ha jim de side al út de Linepraat helle? Opskreaun wêrtroch asto út de skroeven rekkest, wat dyn lyts gelok is! De Tryater geloksbrievebus stiet fan ôf moandei o/m tongersdei by skoalle. Freed en sneon past Marjan de Jager fan Iel en Mear der op wêrnei it snein rjochting kafee bar de Welp kuiert. We bin benijd nei jimme gelok, doch foaral jim kaarten yn de bus!