It gelok fan Fryslân

Wat in gelok…….Nei de simmer sil Tryater wer los mei it Gelok fan Fryslân. 18 en 19 septimber binne de data dat it Gelok yn Reduzum is. Wat soe it in gelok wêze as der protte minsken ree binne om as frijwilliger mei te helpen om fan dizze teatrale kuier in bjusterbaarlik barren te meitsjen.
Binne jim beskikber fan 16 oant 19 septimber??? Op 9 septimber om 19.30 is der in ynfoarmaasjejûn , boppe yn it kafee. Mail efkes nei reduzumgelok@gmail.com as jim meihelpe wolle.