It Fe*stipe*val-programma is hast rûn!

Keatse, volleyballe, rinne, speure, ite en drinke. Foar alle ynwenners fan Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum is der wol wat leuks te dwaan op it Fe*stipe*val fan 3 oant en mei 6 septimber. Der wurdt noch hurd wurke om in moai programma op poaten te setten, mar hjir alfêst in yndruk. Hâld ús site en sosjale media yn ‘e gaten foar updates. Doch ek mei en nim it op foar dyn ûndernimmers!