It bûnzjend hert fan ús doarp

Op de TDS bart der alle dagen wol wat bysûnders. En dêr wol de skoalle jo graach fan meigenietsje litte. Wisten jo bygelyks hoe ’t de jierdei fan juf Tet fiert is by de TSO? En dat der in oerbliuwkrêft socht wurdt? Foto’s