It begjin is der

Der wurdt drok wurke oan it ferheegjen fan de kade fan it âld Swin. It rinpaad, dat hjir foar in part oer hinne komt, hat al in skulplaach krigen. It paad is noch net klear. Mar in inkeling hat syn fuotprinten der al efter litten.