It bedriuwige hert fan Fryslân

Der is in grut ferskaat oan bedriuwen yn Reduzum, Friens en Idaerd. Op alle soarten fan fakgebiet. Kommunikaasjeadviseur,
goudsmit, berneopfang, webdesigner, muzykstudio, parsebureau of tekstskriuwers, Reduzum hat it! Der stean al in hiel soad bedriuwen op de bedriuwenside. De redaksje wol de site graach aktueel hâlde. Bedriuwen en ferienings kinne foar in lytse bydrage (€10 per jier) nijs op de site pleatse. Nijsgjirrich as we ek wat foar jim bedriuw bestjutte kinne?