It adresboek giet op syn kop

Meikoarten sille we it adresboek feroarje. In soad minsken hawwe yn it ferline har mailadres hjir op sette litten. Mar kloppet dat adres noch wol? Wolle jim de wizigings trochjaan oan redactie@reduzum.net