Is it keunst as kitsch

It skilderijke wie beslist gjin miskeap. Dizze ympuls oankeap wie kostberder as beppe’s silveren knottekistje. Mar ek oer de faas en de gouden keatling út 1850 koe keunstkenner de hear De Boer moaie ferhalen fertelle.