Is der mear tusken himel en ierde

Menno Wiersma is net allinnich feedokter. Hy skriuwt en praat ek oer en mei syn bisten. Grif dat er sa al syn ynspiraasje foar in nij ferhaal opdocht. Hjir lêze jo de nijste ferhalen út de rige de Bistedokter