In wite wrâld

Justerjûn is der in lyts laachje snie fallen. It wie spitich genôch fan koarte duur. Mar it jout wol moaie sfearbylden. Hawwe jo foto’s, stjoer se nei redactie@reduzum.com