In wintersk matinee

Krystbeammenferkeap, fjoerpylken mar ek winterwoartels en ierdbeien fan kâlde grûn. Je koene it allegear tsjin komme dizze ‘winter’ op it matinee. In soad minsken stiene oan de kant fan de dyk om de fleurige stoet feestgongers op te wachtsjen. Nei in optocht reizge de iiskâlde stoet ôf nei de boppeseal.