In sûn Reduzum

Nei it berjocht fan Boonstra Agro BV bekend makke is, hawwe de bewenners fan de Douwe Sikke Bangmastrijtte in wurkgroep InSûnReduzum opsetten. ‘Boeren heare by ús trije doarpen, Friens, Idaerd en Reduzum. Mar mei de mooglike komst fan 2850 geiten oan de râne fan ús doarp Reduzum meitsje wy, ferskate ynwenners fan de Douwe Sikke Bangmastrijtte en omlizzende strjitten, ús soargen oer ús sûnens. As wurkgroep ‘InSûnReduzum’ hawwe wy foar jimme wat feiten op in rige setten oangeande ‘geiten yn Nederlân’ . Klik hjir foar alle ynformaasje