In slach om

Mei dit moaie waar gean we der wer op út. No’t de brêge oer de Swette en it fytspaad klear is, kinne we de omjouwing werris fan in oare kant besjen.
Troch de nije brêge kinne we no mei de fyts nei Mantgum as rjochting Easterwierrum.