In slach om ‘e buorren

Under de jiergearkomste fan Doarpsbelang krige foarsitter Durk van Gorkum it earste eksimplaar fan it boekje ”IN SLACH OM ’E BUORREN” oanbean. De Argyfgroep hat dit boekje oer de skiednis fan ús doarp gearstalle. Foto’s