In skouderklopke

Minsken mei hert foar har omjouwing binne belangryk foar de leefberens fan it doarp en de ferieningen. It liket soms sa gewoan wat se dogge, mar sûnder har kinne we net. Wa moatte we neffens jo ris in skouderklopke jaan?