In skouderklopke foar Wilma

Elts fertsjinnet wolris in skouderklopke, al is it mar mei in fingertopke minsken mei hert foar har omjouwing binne belangryk foar de leefberens fan it doarp en de ferieningen. It liket soms sa gewoan wat se dogge, mar sûnder har kinne we net.
Dizze kear in skouderklopke foar Wilma van Marrum in hiele belangrike krêft foar ús Reduzum-Friens-Idaerd-Eagum site.