In skouderklopke foar Wessel

De Greidhof stiet alwer jierren leech. It jout in trieste oanblik.
Lokkich binne der noch minsken dy’t hjir mooglikheden sjogge.
Soks fertsjinnet in in skouderklopke.