In skouderklopke foar warbere minsken

Wolle je as bedriuw dat de kachel rikje bliuwt, dat moat je aksje ûndernimme. Mar as je mei-elkoar iets oanpakke slagget dat faaks better. Trôch dit bundeljen fan kreften soargje de bedriuwen yn ús doarpen foar in bûnzjend hert fan Fryslân.
Soks fertsjinnet in skouderklopke