In skouderklopke foar Suzanne, Martha, Janet en Kirsten

Mei sportwedstriden hawwe je net allinnich in soad sporters nedich, mar ek frijwilligers. Minsken dy’t soargje dat efter de skermen de boel goed rint. Of dy’t ûnder de wedstriid de administraasje byhâlde. Dat fertsjinnet in skouderklopke.