In skouderklopke foar Simon en Trees

As je yn it bestjoer fan in bridgeklub sitte as de ANBO, in kompjûter kin hiel handich wêze. Sawol Simon Postma as Trees Hemstra falle yn de kategory “je binne nea te âld om te learen”. Se binne net benauwd en probearje in soad út efter de kompjûter. Sokke minsken fertsjinje in skouderklopke.