In skouderklopke foar Lieuwe

Ferneamd toanielspiler by toanielferienings yn Reduzum en Idaerd. Regisseur by de toanielferiening yn Friens. Mar ek foar it meitsjen fan rekwisiten draait dizze man syn hân net om. Soks ferstjinnet in skouderklopke.