In skouderklopke foar Jeltsje en André

As redaksje fan Reduzum.com binne we tige wiis mei ús minsken efter de skermen. Yn de redaksjeried sitte minsken mei allegear technyske, kreative en meitinkende talinten. Dêrom fertsjinje sy in skouderklopke.