In skouderklopke foar Jan Henstra

Mei in soad entûsjasme lit er de bern priuwe, fiele, sjen en hearre oer it leauwen yn alle kulturen. Dit ferstjinnet in skouderklopke.