In skouderklopke foar immen mei each foar de natoer

Rommel oan de kant fan de dyk, it is somtiden in grutte griis.
Dan is it moai dat der minsken binne dy’t dit út en troch ris foar de mienskip oprêde.
Soks fertsjinnet in skouderklopke.