In skouderklopke foar Hendrik, Sietse, Jorrit, Albert en Simon

Fansels soene we allegear by ûngefallen de helpende hân biede. We hoopje allegear dat it noait barre sil. Dizze fiif helden hoegden net nei te tinken, doe’t der immen om help rôp, mar pakten rap troch. Soks fertsjinnet in skouderklopke.