In skouderklopke foar Ger en Hennie

Se fine it sels de normaalste saak fan de wrâld, en dat is fansels faak ek sa. Mar yn tiden fan sykte is it moai dat minsken klearstean foar mekoar. En dêrom fertsjinje se in ‘digitaal’ skouderklopke.