In skouderklopke foar Geert, Durk, Hessel en Jehannes

Al wiken binne se drok dwaande mei de renovaasje fan it âlde tsjerkehôf. Alde grêfstiennen hawwe nije fundamenten krigen. En no wurdt de lêste hân lein mei it pleatsen fan it fernijde stek. Soks ferstjinnet in skouderklopke.