In skouderklopke foar…..Frou Kleefstra

Elts fertsjinnet wolris in skouderklopke,al is it mar mei in fingertopke
Minsken mei hert foar har omjouwing binne belangryk foar de leefberens fan it doarp en de ferieningen. It liket soms sa gewoan wat se dogge, mar sûnder har kinne we net.
Wa moatte we neffens jo ris troch dizze rubryk yn it sintsje sette?
Dizze moanne is it skouderklopke foar in ynwenner fan Idaerd.