In skouderklopke foar de sutelders

Alle jierren hâlde de doarpsbelangen mei-elkoar in oaljekoeken aksje. De opbringst giet by toerbeurt nei ien fan de doarpen.
Foar al dy minsken dy’t mei holpen ha mei it opheljen fan bestellisten en útsuteljen fan de oaljekoeken in skouderklopke.