In skouderklopke foar de naaisters

Oare wike sneon fiert gymnastykferiening Stânfries har 100-jierrich jubileum. Hjirfoar binne in oantal froulju al wiken lang drok dwaande mei it naaien fan klean. Dit fertsjinnet in skouderklopke.