In skouderklopke foar de minsken fan it dykfak Reduzum

Om alles yn goeie banen te lieden, hat de Slachtekommisje fan dykfak Reduzum de help hân fan in gruttal minsken. Al moannen yn ’t foar oant op de dei sels wiene sy yn ’t spier om dizze tocht goed ferrinne te litten. Dit fertsjinnet in skouderklopke.