In skouderklopke foar de merkekommisje

Elk jier is der in oantal minsken al betiid yn it jier dwaande mei de Redúster Merke. It programma moat gearstald wurde. De foarsjennings en it materiaal moatte ynoarder wêze. Dit allegear foar in wykein fol wille en fertier foar de ynwenners fan de trije doarpen. Foar al dizze minsken in skouderklopke.