In skouderklopke foar de itensiders

Mei-elkoar ite, wat is dat gesellich.
De wolwêzenkommisje hat in jier ferlyn dit projekt oppakt. Tegearre mei in oantal frijwilligers wurd der no alle lêste woansdeis foar in groep minsken in lekker miel op tafel set.
Soks ferstjinnet in skouderklopke.