In skouderklopke foar de iisklub

As der iis leit en it bûtenwetter is net fertroud, dan is it moai as de iisbaan der klear foar leit. Rûntsjes ride, iishockey as in bernedisco. Op de iisbaan hat elk wille. Prachtich dat sa’n enthousiast klupke minsken dat foar de iisleafhawwers foarelkoar makket. Soks ferstjinnet in skouderklopke.