In skouderklopke foar de âld papier ophellers

Alle moannen wurdt yn ús doarpen it âld papier ophelle. Yn goed oerlis is jierren ferlyn besletten dat alle heiten fan skoalgeande bern, tegearre mei in tal frijwilligers, sûnder freegjen op de list fan ophellers set wurde meie. Foar al dizze minsken in skouderklopke.