In skouderklopke foar Anne

It kreas hâlden fan je eigen wenomjouwing. Haachknippe, blêd opromje as efkes de stoepe feie. It binne mar lytse saken, mar elkenien om je hinne hat der wol in soad wille fan. Soks fertsjinnet in skouderklopke.