In skouderklopke foar Ale, Arie, Wiebe en Jouke

In bouploech en lûd- en ljochtmannen binne tige wichtich foar in toanielferiening. In oantal minsken is al jierren ferbûn oan ROTO en soarget sa foar in soad spesjale effekten. Dat fertsjinnet in skouderklopke.